ASSOCIACIÓ DE LABORATORIS D'ASSAIGS DE L'EDIFICACIÓ DE CATALUNYA
www.laec.net
 
LLISTA D'ASSAIGS I SERVEIS
v.07
(AQUESTS SÓN ALGUNS DELS ASSAIGS I SERVEIS QUE PODEN OFERIR ELS LABORATORIS DE LAEC)
 
GEOTÈCNIA
Assaig de penetració estàndard, UNE-EN ISO 22476-3:2006, UNE 103800:1992
Obtenció de mostra inalterada tipus Shelby, XP P94-202
Prova de penetració dinàmica superpesada, UNE-EN ISO 22476-2:2008, UNE 103801:1994
Presa de mostra inalterada d'una excavació, UNE 7371:1975
Presa de mostres a rotació. Tub mostrejador doble, XP P94-202, ASTM D2113-99
Presa de mostres a rotació. Tub mostrejador simple, XP P94-202, ASTM D2113-99
Presa de mostres a rotació. Tub mostrejador triple, XP P94-202, ASTM D2113-99
Presa de mostres amb mostrejador de paret gruixuda i amb estoig interior, XP P94-202
Preparació de mostres per assaigs de sòls, UNE 103100:1995
Determinació de l'humitat d'una mostra de sòl mitjançant assecatge en estufa, UNE 103300:1993
Anàlisi granulomètric de sòl per tamissatge, UNE 103101:1995
Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic), UNE 103103:1994, UNE 103104:1993
Determinació de la densitat d'un sòl (mètode de la balança hidrostàtica), UNE 103301:1994
Determinació de la densitat relativa de les partícules de sòl (mètode del picnòmetre), UNE 103302:1994
Assaig de trencament a compressió simple de provetes de sòl, UNE 103400:1993
Resistència i deformació: Resistència a la compressió uniaxial segons UNE 22950-1:1990
Pressió d'inflament d'un sòl, UNE 103602:1996
Assaig de consolidació unidimensional d'un sòl, UNE 103405:1994
Inflament lliure d'un sòl en edòmetre, UNE 103601:1996
Determinació de l'expansivitat d'un sòl en l'aparell Lambe, UNE 103600:1996
Assaig de tall directe consolidat i drenat d'una mostra inalterada de sòl, UNE 103401:1998
Assaig de tall directe consolidat i no drenat d'una mostra inalterada de sòl, UNE 103401:1998
Assaig de tall directe no consolidat i no drenat d'una mostra inalterada de sòl, UNE 103401:1998
Determinació del contingut de matèria orgànica oxidable d'un sòl pel mètode del permanganat potàsic, UNE 103204:1993 i UNE 103204:1993 Erratum
Determinació de l'agressivitat química de l'aigua, pH, CO2 agressiu, ió amoni, ió magnesi, ió sulfat i residu sec, UNE 83952:2008, UNE 13577:2008
Determinació de l'agressivitat química d'un sòl, comprovant el grau d'acidesa Baumann-Gully i el contingut en sulfats,  UNE 83962:2008, UNE 83963:2008
Assaig de ruptura a compressió simple en testimonis de roca, UNE 22950:1990
Assaig per a calcular el col·lapse d'un sòl en edòmetre, NLT-254/99
Assaig de contingut en guixos, NLT-115/99
Determinació cuantitativa de la presència de sulfats d'una mosta de sòl, UNE 83963:2008
VIALS
VIALS - SÒLS
Presa de mostra de sòls en cales, UNE 7371:1975
Mètode d'assaig normalitzat de classificació de sòls, UNE-EN ISO 14688-1:2003,UNE-EN ISO 14688-1:2004 Erratum i UNE-EN ISO 14688-2:2006
Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic), UNE 103103:1994 i UNE 103104:1993
Anàlisi granulomètrica per tamissatge d'una mostra de sòl, UNE 103101:1995
Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa del sòl, UNE 103300:1993
Assaig de piconatge d'una mostra de sòl pel mètode del Proctor normal, UNE 103500:1994
Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, UNE 103501:1994
Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, UNE 103109:1995
Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat potàssic d'una mostra de sòl, UNE 103204:1993 i UNE 103204:1993 Erratum
Determinació del contingut de carbonats. Calcímetre de Bernard, UNE 103200:1993, NLT-116/91
Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una mostra de sòl, UNE 103201:1996 i UNE 103201:2003 Erratum, NLT-119/72
Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Proctor modificat (a 3 punts) d'una mostra de sòl, UNE 103502:1995
Determinació de la densitat relativa o pes específic de les partícules d'una mostra de sòl (mètode del picnòmetre), UNE 103302:1994
Densitat d'un sòl. Mètode de la balança hidrostàtica, UNE 103301:1994
Determinació del canvi potencial de volum d'una mostra de sòl pel mètode "Lambe", UNE 103600:1996
Assaig per a calcular el col·lapse d'un sòl en edòmetre, NLT-254/99
Assaig de tall directe d'una mostra de sòl inalterat, sense consolidar i sense drenatge. UNE 103401:1998
Determinació in situ de la densitat d'un sòl pel mètode de la sorra, UNE 103503:1995
Assaig de placa de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre, NLT-357/98
Assaig de placa de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre, NLT-357/98
Assaig de trencament a compressió d'una proveta de sòl, UNE 103400:1993
Determinació de la consolidació unidimensional (assaig edomètric) d'una mostra de sòl, UNE 103405:1994
Determinació in situ de la humitat i la densitat d'un sòl pel mètode dels isòtops radioactius, ASTM D 6938:2008
Assaig d'inflament lliure amb edòmetre, UNE 103601:1996
Contingut de matèria orgànica, mètode aigua oxigenada, UNE 7368:1977
Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Proctor normal (a 3 punts) d'una mostra de sòl, UNE 103502:1995
Determinació de sals solubles, NLT-114/99
Mètode d'assaig normalitzat de classificació de sòls (Unified Soil Classification System), ASTM D 2487:2010
Preparació i quarterament d'una mostra, UNE 103100:1995
VIALS - ÀRIDS
Presa de mostres de roca, escòries, grava, arena, filler i blocs de pedra, NLT-148/91
Preparació de mostres pels assaigs de sòls, NLT-101/72
Preparació i quarteig d'una mostra, UNE 103100:1995
Anàlisi granulomètrica d'àrids gruixuts i fins, NLT-150/89
Determinació del coeficient de neteja, UNE 146130:2000, annex C
Adhesivitat als àrids dels lligants bituminosos en presència d'aigua, NLT-166/92
Determinació de la densitat relativa i absorció dels àrids gruixuts, NLT-153/92
Determinació de la densitat relativa i absorció dels àrids fins, NLT-154/92
Anàlisi granulomètrica d'un filler mineral, NLT-151/89
Densitat relativa del filler, ciments i materials similars, NLT-151/95
Densitat aparent del filler en toluè, NLT-176/92
Adhesivitat mitjançant la placa vialit, NLT-313/87
Adhesivitat als àrids fins de lligants bituminosos (procediment Riedel-Weber), NLT-313/93
Avaluació dels fins. Assaig del blau de metilè, UNE-EN 933-9:2010
Determinació de la densitat de l'àrid en oli de parafina, NLT-167/96
Determinació de la forma de les partícules. Índex de llenques i agulles, UNE-EN 933-3:1997/A1:2004
Determinació del contingut d'aigua per assecat en estufa, UNE-EN 1097-5:2009
Densitat relativa del filler, ciments i materials similars, NLT-155:1995
Material que passa pel tamís 0.08, NLT-152/89
Sòl/grava-ciment. Confecció, cura i ruptura a compressió d'1 proveta de sòl estabilitzada amb conglomerants hidràulics (calç, ciment, ... ), NLT-305/90 i NLT-310/90
Sòl/grava estabilitzat amb ciment o calç. Confecció, curat, recapçat i assaig a compressió, penetració CBR o tracció indirecta (Brasiler) d'una sèrie de 3 provetes de materials tractats amb ciment o calç, NLT-304/89, NLT-304/89, NLT-305/90 i NLT-310/90
Capes granulars i sòls tractats. Determinació del termini de treballabilitat d'una mostra de granulat estabilitzat amb conglomerant hidràulic, UNE 41240:2003.
VIALS - EMULSIONS / LLIGANTS
Determinació del contingut d'aigua en les emulsions bituminoses, NLT-137/99
Destil·lació de betums fluidificats, NLT-134/99
Determinació de la penetració del residu obtingut per destil·lació d'una mostra de material bituminós, NLT-124/99
Determinació del residu per destil·lació d'una mostra d'emulsió bituminosa, NLT-139/99
Residu per evaporació a 163º de les emulsions bituminoses, NLT-147/99
Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió bituminosa, NLT-194/99
Punt d’estovament, anell i bola dels materials bituminosos: UNE-EN 1427:2000
Viscositat Saybolt dels materials bituminosos: NLT-133:1999
Coeficient d’emulsibitat del filler: NLT-180/93
Adhesivitat als àrids fins dels lligants bituminosos: NLT-355/93
VIALS - ASFALTS / MESCLES BITUMINOSES
Presa de mostra dels materials bituminosos, NLT-121/99
Mesura de la temperatura  UNE-EN 12697-13:2001
Determinació del contingut de lligant de mescles bituminoses, NLT-164/90
Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, UNE-EN 933-1:1998/A1:2006
Extracció testimoni, NLT-314/92
Determinació de la densitat i buits d'una mescla d'aglomerat asfàltic, NLT-168/90
Determinació de l'efecte de l'aigua sobre la cohesió (assaig immersió-compressió) d'una mescla bituminosa compactada, NLT-162/2000 i NLT-161/98
Resistència a la compressió simple de mescles bituminoses, NLT-161/98
Lligant i resistència al desplaçament per aigua d'emulsions bituminoses, NLT-196/84
Consistència amb el con de lletades bituminoses, NLT-317/00
Mesura de la macrotextura superficial pel mètode del cercle de la sorra, NLT-335/00
Abrassió per via humida de lletades bituminoses, NLT-320/00
Determinació de la penetració d'una mostra de material bituminós, UNE-EN 1426:2007
Índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic, NLT-181/99
Presa, confecció de 3 provetes cilíndriques, determinació de la densitat, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, NLT-159/00 i NLT-168/00
Paviment asfàltic. Determinació de la permeabilitat "in situ" LCS, d'un paviment drenant, NLT-327/00
Paviment asfáltic. Determinació de la resistencia al lliscament amb l'equip de mesura de fregament transversal, NLT-336
Caracterització de les mescles bituminoses obertes mitjançant l'assaig càntabre de pèrdua per desgast, NLT-352/00
Compactació amb martell vibrant de materials granulars tractats, NLT-301/90
VIALS - PECES DE FORMIGÓ
Vorades i rigoles de formigó. Verificació dels aspectes visuals, UNE-EN 1340:2003, annex J
Vorades i rigoles de formigó. Determinació de les dimensions d'una mostra de vorades o rigoles de formigó, UNE-EN 1340:2003, annex C
Vorades i rigoles de formigó. Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de peces de vorada o rigola prefabricada de formigó, UNE-EN 1340:2003, annex E
Vorades de formigó. Determinació de la resistència a flexió d'una mostra de peces de vorada o rigola prefabricada de formigó, UNE-EN 1340:2003, annex F
Vorades i rigoles de formigó. Determinació de la resistència a l'abrassió. Mètode disc ample, UNE-EN 1340:2003, annex G
Vorades i rigoles de formigó. Resistència al lliscament,  UNE-EN 1340:2003, annex I
VIALS - GEOTÈXTIL
Determinació del coeficient K de permeabilitat a l'aigua d'una mostra de material geotèxtil, UNE-EN ISO 11058:1999
Assaig a tracció per a provetes amples d'una mostra de geotèxtil, UNE-EN ISO 10319:2008
Assaig de punxonament estàtic (assaig CBR) d'una mostra de geotèxtil, UNE-EN ISO 12236:2007
Presa de mostres i preparació de provetes, UNE-EN ISO 9862:2005
Assaig de perforació dinàmica (assaig de caiguda d'un con), UNE-EN ISO 13433:2007
Determinació del gruix sota pressió de 2 kN/m2 d'una mostra de material geotèxtil, UNE-EN ISO 9863-1:2005
Determinació del gruix sota pressió de 20 kN/m2 d'una mostra de material geotèxtil, UNE-EN ISO 9863-1:2005
Determinació del gruix sota pressió de 200 kN/m2 d'una mostra de material geotèxtil, UNE-EN ISO 9863-1:2005
Mètode d'assaig per la determinació de la massa per unitat de superfície de geotèxtils i productes relacionats, UNE-EN ISO 9864:2005
Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina "Los Angeles", UNE-EN 1097-2:1999 A1/2007
VIALS - ESCULLERA
Pedra escullera. Determinació de la densitat real i l'absorció d'aigua d'una mostra de pedra d'escullera, UNE 83134:1990
Pedra escullera. Estabilitat dels àrids i fragments de roca davant de l'acció dels cicles humitat-sequedat, NLT-260/99
Pedra escullera. Preparació de la mostra i mostreig, EN 13383-2:2003
Pedra escullera. Estabilitat dels àrids i fragments de roca enfront l'acció de desengrunament en aigua, NLT-255/99
Assaigs per determinar les propietats tèrmiques i d'alteració dels àrids. Part 2: Assaig de sulfat de magnesi, UNE-EN 1367-2:2010
Estabilitat dels àrids i fragments de roca enfront de l'acció d'immersió en aigua, UNE 146510:2008
Estabilitat dels àrids i fragments de roca enfront de l'acció dels cicles d'humitat sequedad, UNE 146511:2008
FORMIGÓ ARMAT I ELS SEUS COMPONENTS
FORMIGONS
Presa de mostres de formigó fresc, UNE-EN 12350-1:2006
Mesura de la consistència mètode con d'Abrams, UNE-EN 12350-2:2006
Fabricació i conservació de provetes, UNE-EN 12390-2:2001
Recapçament de provetes de formigó amb morter de sofre, UNE-EN 12390-3:2003
Resistència a compressió de provetes de formigó, UNE-EN 12390-3:2003
Preparació de la mostra, determinació del contingut d'aire al formigó. Mètode de pressió, UNE-EN 12350-7:2001
Determinació de la densitat d'una mostra de formigó, UNE-EN 12350-6:2006
Extracció, examen, tall, recapçament, conservació i assaig a compressió de testimonis de formigó, UNE-EN 12504-1:2001
Reconeixement escleromètric en un punt, índex de rebot, UNE-EN 12504-2:2002
Reconeixement ultrasònic en un punt, velocitat de propagació dels impulsos ultrasònics, UNE-EN 12504-4:2006
Tracció indirecta (assaig brasiler) d'una proveta, UNE-EN 12390-6:2001/AC:2005
Determinació de la profunditat de carbonatació d'un formigó mitjançant solució de fenolftaleina, UNE-EN 14630:2007
Determinació de la profunditat de penetració d'aigua sota pressió a un formigó, UNE-EN 12390-8:2009
Resistència a flexió de provetes, UNE-EN 12390-5:2009
Realització de proves de càrrega estàtiques sobre estrutures de pis. Apartat 101.2 de la EHE-08 i UNE 7457:1986.
Aluminosi. Determinació qualitativa de la presència de ciment aluminòs o ciment portland en un formigó endurit. 
Addicions. Presa de mostres: UNE 83421:1987 EX
Additius. Presa de mostres: UNE-EN 934-6:2002 /A1:2006
FORMIGÓ - CIMENTS
Presa de mostra de ciment, UNE-EN 196-7:2008
Determinació del temps d'adormiment d'una mostra de ciment, UNE-EN 196-3:2005
Determinació per anàlisi química del contingut de clorurs expressat en ions Cl pel mètode volumètric de Volhard d'una mostra de ciment, UNE-EN 196-2:2006
Determinació per assaig físic de l'estabilitat de volum d'una mostra de ciment, UNE-EN 196-3:2005
Determinació de la resistència mecànica a compressió d'una mostra de ciment, UNE-EN 196-1:2005
Determinació de la pèrdua per calcinació (pèrdua al foc PF) d'una mostra de ciment, UNE-EN 196-2:2006
Determinació per anàlisi química del residu insoluble en àcid clorhídric i en carbonat de sodi d'una mostra de ciment, UNE-EN 196-2:2006
Determinació del triòxid de sofre (SO3) d'una mostra de ciment, UNE-EN 196-2:2006
Lletades d'injecció. Determinació de la fluidesa. Mètode del con de Marsch, UNE-EN 445:1996 i UNE-EN 447:1996
Lletades d'injecció. Determinació de la resistència a la compressió a dos edats 7 i 28 dies. Mètode dels prismes, UNE-EN 445:1996, UNE-EN 196-1:2005, UNE-EN 447:1996
FORMIGÓ - ÀRIDS
Presa d'una mostra de  granulat per a morters i formigons, UNE-EN 932-1:1997
Preparació d'una mostra de granulat per a morters i formigons, UNE 933-2:1996/1M:1999
Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de granulat per a elaborar morters i formigons, UNE 7133:1958
Determinació del contingut de fins d'una mostra de granulat per a elaborar mortes i formigons, passa pel tamís 0,063, UNE 933-1:1998
Determinació de la resistència als cicles de gel i desgel, UNE-EN 1367-1:2008
Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, UNE-EN 933-8:2000
Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de grava per a elaborar formigons, UNE 7134:1958
Determinació de l'estabilitat enfront dissolucions de sulfat magnèsic d'una mostra de granulat per a elaborar formigons, UNE 1367-2:1999
Determinació dels contaminants lleugers, UNE-EN 1744-1:1999
Determinació del valor del blau de metilè d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, UNE-EN 933-9:1999
Determinació de sulfats solubles en àcids expressats en SO3 d'una mostra de granulat, UNE 1744-1:1999
Determinació quantitativa de clorurs, pel mètode de Volhard d'una mostra de granulat per a elaborar morters i formigons, UNE-EN 1744-1:1999
Determinació del porcentatge de cares de fractura de les partícules de l'àrid gruixut, UNE-EN 933-5:1999/A1:2005, UNE-EN 933-4:2008
Determinació del contingut de matèria orgànica d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, UNE-EN 1744-1:1999
Determinació de compostos totals de sofre expressats en SO3 d'una mostra de granulat per a elaborar morters i formigons, EN 1744-1:1999
Mesura del coeficient de friabilitat de les sorres segons UNE 83115:1989 EX
Preparació de la mostra, determinació del contingut, grossària màxima característica i mòdul granulomètric de l'àrid gruixut en el formigó fresc, UNE 7295:1976
Determinació del coeficient de forma d'una mostra de grava per a elaborar formigons, UNE-EN 933-4:2008
Determinació del contingut de carbonats. Calcímetre de Bernard, UNE 103200:1993
Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, UNE-EN 1097-6:2001/A1:2006
Determinació de les partícules de baix pes específic d'una mostra de granulat per a elaborar morters i formigons, UNE-EN 1744-1:1999
Determinació del coeficient Los Angeles d'una mostra de grava per a elaborar formigons, UNE-EN 1097-2:1999
Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra de grava per a elaborar formigons, UNE-EN 1097-6:2001
Índex de llenques i agulles d'una mostra d'àrid gruixut per a elaborar formigons, UNE-EN 933-3:1997
Determinació de la reactivitat dels àrids amb els àlcalis del ciment   UNE 146507-1:1999 EX, UNE 146507-2:1999 EX  i  UNE 146508:1999 EX
Determinació de la resistència al desgast (Micro-Deval)   UNE-EN 1097-1:1997 i UNE-EN 1097-1/A1:2004
FORMIGÓ - AIGUA PER AMASSAT
Presa de mostra per a l'anàlisi química d'aigua per a pastar morters i formigons, UNE 83951:2008
Determinació de l'acidesa expressada pel seu pH d'una mostra d'aigua, UNE 83952:2008
Determinació del contingut total de residu sec d'una mostra d'aigua per a pastar morters i formigons, UNE 83957:2008
Determinació del contingut total de sulfats, expresat en ions SO4=, d'una mostra d'aigua per a pastar morters i formigons, UNE 83956:2008
Determinació de clorurs, expressats en ions Cl d'una mostra d'aigua per a pastar morters i formigons, UNE 7178:1960
Contingut de magnesi (valoració complexomètrica)  UNE 83955:2008
Diòxid de carboni lliure CO2  UNE-EN 13577:2008
Contingut d'amoni NH4   UNE 83954:2008
Determinació qualitativa d'hidrats de carboni excepte sacarosa d'una mostra d'aigua per a pastar morters i formigons, UNE 7132:1958
Determinació del contingut de substàncies orgàniques solubles en èter d'una mostra d'aigua per a pastar morters i formigons, UNE 7235:1971
FORMIGÓ - ARMADURES PASSIVES D'ACER I MALLES ELECTROSOLDADES
Barres corrugades d’acer soldable per a armadures de formigó armat: Característiques geomètriques del corrugat, massa real i àrea de la secció recta transversal mitjana equivalent: UNE 36068:1994 i UNE 36068:1996 1M, UNE-EN 1080:2006, UNE-EN 15630-1:2003
Barres corrugades d’acer soldable per a armadures de formigó armat: Característiques mecàniques: resistència a la tracció, límit elàstic, allargament de trencament i ensayo de doblegament-desdoblegament: UNE 36068:1994 i UNE 36068:1996 1M UNE-EN 1080:2006, UNE-EN 15630-1:2003
Malles electrosoldadades per a formigó armat. Característiques geomètriques; identificació, massa, secció equivalent, UNE 36092:1996 i UNE 36092:1997 Erratum, UNE-EN 10080:2006
Malles electrosoldadades per a formigó armat. Característiques mecàniques. Determinació de l'arrencada de les barres dels nusos, UNE 36092:1996 i UNE 36092:1997 Erratum, UNE-EN 15630-2:2003
ACER ESTRUCTURAL
ACER ESTRUCTURAL - SOLDADURES
Assaigs no destructius. Inspecció visual, UNE-EN 13018:2001, UNE-EN 13018:2001/A1:2006
Assaigs no destructius. Assaig per líquids penetrants, UNE-EN 571-1:1997, UNE-EN 1289:1998, UNE-EN 1289/1M:2002, UNE-EN 1289:1998/A2:2006
Assaigs no destructius. Inspecció d'unions soldades mitjançant partícules magnètiques, UNE-EN 1290:1998, UNE-EN 1290/1M:2002, UNE-EN 1290:1998/A2:2006, UNE-EN 1291:1998, UNE-EN 1291/1M:2002, UNE-EN 1291:1998/A2:2006
Assaigs no destructius. Inspecció amb ultrasons d'unions soldades, UNE-EN 1290:1998, UNE-EN 1290/1M:2002, UNE-EN 1290:1998/A2:2006, UNE-EN 1291:1998, UNE-EN 1291/1M:2002, UNE-EN 1291:1998/A2:2006
Assaigs no destructius. Unions soldades en estructures metàl.liques, inspecció durant la seva execució i muntatge, UNE 14044:2002
Assaigs no destructius. Qualificació de defectes en soldadures per fusió de metalls, UNE-EN ISO 6520-1:2009
Assaigs destructius d'unions soldades en materials metàl·lics. Assaig de tracció transversal, UNE-EN 895:1996
Assaigs destructius d'unions soldades en materials metàl·lics. Assaig de tracció longitudinal, UNE-EN 876:1996
Assaigs destructius de soldadures en materials metàl·lics. Assaig de doblegament, UNE-EN 910:1996
Assaigs destructius de soldadures en materials metàl·lics. Assaig de trencament, UNE-EN 1320:1997
Assaigs destructius de soldadures per fusió. Examen visual, UNE-EN 970:1997
ACER ESTRUCTURAL - ALTRES ASSAIGS
Cargols i rosques d'acer. Moments d'estrenyiment (Parell de collament), UNE 17108:1981
Materials metàl·lics. Assaig de duresa Brinell, UNE-EN ISO 6506-1:2006
Materials metàl·lics. Assaig de duresa Rockwell, UNE-EN ISO 6508-1:2007
Materials metàl·lics. Assaig de duresa Vickers, UNE-EN ISO 6507-1:2006
Materials metàl·lics. Assaig de tracció a temperatura ambient, UNE-EN 10002-1:2002
Materials metàl·lics. Assaig de doblegament, UNE-EN ISO 7438:2006
Materials metàl·lics. Assaig de flexió per xoc sobre proveta Charpy, UNE 7475-1:1992
Materials metàl·lics. Tubs. Assaig d'aixafada, UNE-EN ISO 8492:2006
Materials metàl·lics. Perfils I i H d'acer estructural, UNE-EN 10034:1994
Perfils laminats, perfils buits i planxes. Assaig d’esclafament: UNE-EN 10233:1994
Perfils laminats, perfils buits i planxes. Acers no aliats laminats en calent per a construccions metàl.liques: UNE-EN 10025-1:2006
Recobriments en acers. Espessor de pel.lícula de pintura, pintura intumescent/ignífuga  UNE-EN ISO 2808:2007 i UNE-EN ISO 2178:1996
Recobriments en acers. Determinació d'espessors de material ignífug tipus vermiculita/perlita en estructura metàl·lica, UNE-EN 14317-2:2009
Recobriments en acers. Recobriments metàl.lics no magnètics sobre metall base magnètic: Mesura de l'espessor. Mètode magnètic  UNE-EN ISO 2178:1996
Recobriments en acers. Adherència de pintura. Assaig de tall per enreixat, UNE-EN ISO 2409:2007
Recobriments en acers. Adherència de pintura. Assaig d'adherència per tracció: UNE-EN ISO 4624:2003. Execució d'estructures d'acer. Part 1: Regles generals i regles per a edificació: UNE-ENV 1090-1:1997.
Recobriments en acer. Determinació de la dosificació de pintura i microesferes sobre una pel·lícula aplicada sobre xapes metàl·liques , UNE 135274:1994 EX 
OBRA DE FÀBRICA I PALETERIA
FÀBRICA I PECES CERÀMIQUES
Obra de fàbrica. Determinació de la resistència inicial a tallant,  UNE-EN 1052-3:2002
Obra de fàbrica. Determinació de la resistència a compressió d'una paret de fàbrica, UNE-EN 1052-1:1998
Determinació del contingut de carbonats. Calcímetre de Bernard, UNE 103200:1993
Anàlisi granulomètrica per tamissatge d'una mostra de matèria per a elaborar peces cèramiques de terra cuita, UNE-EN 933-1:1998
Defectes estructurals, pinyols i inclusions calcàries, UNE 67039:1993
Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de sis maons ceràmics, UNE 67042:1988
Assaig de mesura, tolerància de dimensions, espessors de parets i planeïtat de cares d'una mostra de maons ceràmics, UNE-EN 772-16:2000, UNE-EN 772-20:2000
Determinació de la densitat absoluta i densitat aparent d'una mostra de peces ceràmiques, UNE-EN 772-13:2000
Determinació de l'absorció d'aigua d'una mostra de maons ceràmics, UNE-EN 771-1:2003, annex C
Determinació de la dilatació potencial per humitat d'una mostra de 6 maons ceràmics, UNE 67036:1999
Determinació de la mida màxima de perforacions d'una mostra de sis maons ceràmics, UNE-EN 772-3:1999
Determinació de la planeïtat d'una mostra de maons ceràmics, UNE-EN 772-20:2000
Determinació de l'espessor combinat de parets interiors i exteriors d'una mostra de peces ceràmiques, UNE-EN 772-16:2000/A1/A2
Determinació del volum de perforacions i de la succió d'una mostra de peces ceràmiques, UNE-EN 772-3:2000, UNE-EN 772-11:2001
Assaig d'eflorescència d'una mostra de cinc maons ceràmics més un maó de contrast, UNE 67029:1985
Assaig de resistència a la gelada d'una mostra de deu maons ceràmics, UNE 67028:1997 Ex. Manual 
Assaig de geladicitat. Mètode cicles automàtics, UNE 67028:1997 Ex. 
Determinació de la resistència a la compressió d'una mostra de maons ceràmics, UNE-EN 772-1:2001
Adherència amb morter, UNE-EN 1052-3:2002
Determinació de l'absorció d'aigua, per immersió en aigua bullint, de 6 peces d'argila cuita per a fàbrica que serveixen de barrera a l'aigua per capil·laritat, UNE-EN 772-7:1999
Blocs ceràmics d'argila cuita. Determinació assaig d'eflorescència d'una mostra de cinc maons ceràmics més 1 maó de contrast, UNE 67029:1985
Blocs ceràmics d’argila cuita. Assaig de geladicitat, UNE 67048:1988
Determinació de la resistència al desgast per abrassió (mètode del disc ample), UNE-EN 1339:2004, apartat 5.3.4 (annex G); UNE-EN 1339:2004/AC:2006
Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra de teules ceràmiques, UNE-EN 1024:1997
Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de deu teules ceràmiques, UNE-EN 538:1995
Determinació de la resistència a l'impacte d'una mostra d'una teula ceràmica, UNE 67032:1985
Determinació de la permeabilitat a l'aigua d'una mostra de deu teules ceràmiques, UNE-EN 539-1:1995
Determinació de la resistència a l'acció de la gelada d'una mostra de teules ceràmiques, UNE-EN 539-2:1999
MORTERS PER PALETERIA I REVOCAT
Morter fresc. Determinació consistència amb la taula de sacsejades, UNE-EN 1015-3:2000
Morter endurit. Determinació de la resistència a la flexió i a la compressió del morter endurit a dues edats, UNE-EN 1015-11:2000
Morter endurit. Determinació de la resistència a l'adhesió dels morters endurits aplicats sobre suports, UNE-EN 1015-12:2000
Morter endurit. Determinació del coeficient d'absorció d'aigua per capil·laritat de morter endurit, UNE-EN 1015-18:2003
Morter endurit. Determinació de la densitat aparent del morter, UNE-EN 1015-10:2000
Morters. Definicions i especificacions   UNE-EN 998-2:2004, UNE-EN 998-1:2003  i  UNE-EN 998-1:2003/AC:2006
Lletades de ciment. Determinació de la resistència a compressió a dues edats, EN 196-1:2005
BLOCS DE FORMIGÓ
Determinació de la variació dimensional deguda a la humitat d'una mostra de 6 blocs de morter de ciment, UNE-EN 772-14:2001
Determinació de la resistència a flexotracció d'una mostra de blocs de formigó, UNE-EN 772-6:2001
Determinació de les dimensions d'una mostra de blocs de formigó, UNE-EN 772-16:2000
Determinació de la resistència a compressió d'una mostra de sis blocs de morter de ciment, UNE-EN 772-1:2000
Determinació del percentatge de superfície de forats (secció neta i bruta) d'una mostra de sis blocs de morter de ciment, UNE-EN 772-2:1998
Determinació de la densitat absoluta seca i de la densitat aparent seca d'una mostra de blocs de formigó, UNE-EN 772-13:2000
Determinació de l'absorció d'aigua per capil·laritat d'una mostra de 6 blocs de formigó,  UNE-EN 772-11:2000
Determinació de la planeïtat de les cares d'una mostra de 6 blocs de formigó,  UNE-EN 772-20:2000
Determinació de la conductivitat tèrmica en estat sec a una temperatura mitja de 10º C, UNE-EN 1745:2002 (annex A)
Determinació de l'espessor combinat de parets interiors i exteriors d'una mostra de blocs de formigó, UNE-EN 771-3:2003, UNE-EN 771-3:2005/A1 (apartat 3.1.24)
Definicions, classificació i característiques generals: UNE 41166-1:2000
Classificació i especificacions segons la seva utilització: UNE 41166-2:2000
Mètode d’assaig per a la mesura de les dimensions i comprovació de la forma: UNE 41167:1989 Ex
Determinació de la massa de teules i peces de formigó per a teulades i revestiment de murs, UNE-EN 491:2005
Mètode d’assaig per determinar la densitat real del formigó: UNE 41169:1989 Ex
REVESTIMENTS CERÀMICS
Determinació de l'aspecte superficial d'una mostra de rajoles ceràmiques o de gres, UNE 10545-2:1998
Determinació de la duresa a la ratllada segons l'escala de Mohs d'una mostra de tres rajoles ceràmiques o de gres, UNE 67101:1992 1M
PAVIMENTS DE TERRATZO
PAVIMENTS D'ÚS INTERIOR
Mesura de les dimensions, rectitud de vores i planeïtat de la cara vista, UNE-EN 13748-1:2004 (apartats 5.2, 5.3, 5.4)
Comprovació de les característiques superficials i l'aspecte visual, UNE-EN 13748-1:2004 (apartat 4.2.3)
Resistència a la flexió i càrrega de ruptura, UNE-EN 13748-1:2005 (apartat 5.5), UNE-EN 13748-1:2004
Resistència al desgast per abrasió pel mètode del disc ample, UNE-EN 13748-1:2005 (apartat 5.6.1), UNE-EN 13748-1:2004
Absorció d'aigua, UNE-EN 13748-1:2005 (apartat 5.8), UNE-EN 13748-1:2004
Resistència a l'impacte, UNE 127748-1:2006 (annex C)
Resistència al lliscament, UNE-EN 13748-1:2005 (apartat 5.7), UNE-EN 13748-1:2004
PAVIMENTS D'ÚS EXTERIOR
Mesura de les dimensions, rectitud de vores i planeïtat de la cara vista, UNE-EN 13748-2:2005 (apartats 5.2, 5.3, 5.4)
Comprovació de l'aspecte, UNE-EN 13748-2:2005
Resistència a la flexió i càrrega de ruptura, UNE-EN 13748-2:2005 (apartat 5.5)
Resistència al desgast per abrasió pel mètode del disc ample, UNE-EN 13748-2:2005
Absorció d'aigua,  UNE-EN 13748-2:2005 (apartat 5.8)
Absorció d'aigua,  UNE-EN 13748-2:2005 (apartat 5.8) i UNE-EN 13748-2:2005
Resistència a l'impacte, UNE 127748-2:2006 (annex C)
Resistència al lliscament, UNE-EN 13748-2:2005 (apartat 5.7)
Resistència al gel-desgel, UNE-EN 13748-2:2005
PAVIMENTS DE RAJOLES DE FORMIGÓ
Rajoles de formigó. Mesura de les dimensions d'una mostra de rajoles de formigó, UNE-EN 1339:2004, annex C
Rajoles de formigó. Verificació dels aspectes visuals, UNE-EN 1339:2004, annex J
Rajoles de formigó. Mesura de la resistència a flexió i càrrega de ruptura, UNE-EN 1339:2004, annex F
Rajoles de formigó. Mesura de la resistència a l'abrasió, UNE-EN 1339:2004, annex G
Rajoles de formigó. Determinació de l'absorció total d'aigua, UNE-EN 1339:2004, annex E
Rajoles de formigó. Determinació de la resistència al gel/desgel amb sals descongelants, UNE-EN 1339:2004, annex D
Rajoles de formigó. Determinació de la resistència al lliscament sense pulir (USRV), UNE-EN 1339:2004, annex I
Determinació del valor de la resistència la lliscament dels paviments polits (PSRV) i/o sense polir (USRV), UNE-ENV 12633:2003, annex A 
Rajoles aglomerades de ciment. Determinació de l´absorció d´aigua, UNE-EN 1339:2004
Llambordins de formigó. Determinació de l'absorció d'aigua d'una mostra de llambordins de formigó, UNE-EN 1338:2004, annex E
Llambordins de formigó. Determinació de la resistència al desgast per abrassió d'una mostra de llambordins de formigó, UNE-EN 1338:2004, annex G
Llambordins de formigó. Mesura de la resistència la lliscament, UNE-EN 1338:2004, annex I
Llambordins de formigó. Verificació dels aspectes visuals, UNE-EN 1338:2004, annex J
Llambordins de formigó. Mesura de les dimensions d'una mostra de llambordins de formigó, UNE-EN 1338:2004, annex C
Llambordins de formigó. Mesura de la càrrega de ruptura, UNE-EN 1338:2004, annex F
AÏLLAMENT ACÚSTIC
Assaig de mesura "in situ" de l'aïllament al soroll aeri entre locals, UNE-EN ISO 140-4:1999
Assaig de mesura "in situ" de l'aïllament de sòls al soroll d'impacte, UNE-EN ISO 140-7:1999
Assaig de mesura "in situ" de l'aïllament al soroll aeri de façanes pel mètode global de l'altaveu, UNE-EN ISO 140-5:1998
AÏLLAMENT TÈRMIC
Determinació d'espessors/gruixos de l'escuma de poliuretà, UNE 92120-2:1998, UNE 92120-2/1M:2000, UNE 92120-2/2M:2003, UNE 92310:2003 i RP 20.06
Determinació de la densitat d'una escuma de poliuretà segons UNE-EN 92120-2:1998. Annex C.
Determinació de la densitat d'una escuma de poliuretà pel mètode d'immersió, UNE-EN 92120-2:1998, Annex B
Rigidesa dielèctrica dels materials aïllants, UNE-EN 60243:2.2001. Mètodes d'assaig. Part 2: Requisits complementaris per als assaigs amb tensió contínua.
PROVES "IN SITU" I DE SERVEI
Prova d'estanquitat a l'aigua en cobertes planes, NBE-QB-1990
Prova d'estanquitat a l'aigua en cobertes inclinades, NBE-QB-1990
Prova d'estanquitat a l'aigua "in situ" en finestres, UNE 85247:2004 EX
Prova d'estanquitat a l'aigua de façana lleugera/mur cortina, UNE-EN 13051:2001
Prova d'estanquitat a l'aigua en tancaments de façana, segons instrucció interna
Assaig de control de tesat d'ancoratges, UNE-EN 1537:2001
Proves de servei de subministrament i evacuació d'aigua: DB HS 4 y 5. Xarxes interiors de subministrament d'aigua d'edificis, procediment intern.
Proves de servei de subministrament i evacuació d'aigua: DB HS 4 y 5. Xarxes d'evacuació d'aigua d'edificis, procediment intern
Proves de servei d'instal·lacions elèctriques, procediment intern.
Proves de servei d'instal·lacions de climatització: calefacció i aire condicionat, procediment intern
Proves de servei en instal·lacions d'enllumenat, procediment intern